Segenap Keluarga Besar STAI-PIQ Sumatera Barat Mengucapkan Selamat Hari Raya Iedul Fithri 1437 H, Mohon Maaf Lahir Batin تقبل الله منا ومنكم وجعلنا الله واياكم من العائدين والفائزين كل عام وانتم بخير
Manahij Muhadditsin PDF Print E-mail
Written by Administrator   

 

SILABUS BAHASA ARAB I

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PENGEMBANGAN ILMU AL-QUR`AN

 (STAI-PIQ) SUMATERA BARAT


Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

Jenis Mata Kuliah

Konsentrasi    

Program Studi

Jumlah SKS   

Dosen

Asisten Dosen

: Manahij Al-Muhadditsin

: 4352637

: MKK

: Tafsir Hadits

: S.I

: 2

: Muslim, M. Ag

: Adriansyah NZ, S.Th.I, M.A


I. Sinopsis Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang kitab-kitab hadis mu’tamad seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasai, Sunan Ibn Majah, dan buku-buku kontemporer seperti karya Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali

 

II. Kompetensi Utama :

Mahassiswa dapat menguasai para penulis kitab mu’tamad seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasai, Sunan Ibn Majah, dan buku-buku kontemporer seperti karya Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali dan mengetahui berbagai   masalah menyangkut kitab dan buku tentang hadis yang mereka tulis.

 

III. Indikator Kompetensi

 1. Mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang penulisan Kitab dan buku tentang Hadis.
 2. Mahasiswa dapat menjelaskan sistematika penulisan dan    kandungan isi kitab dan buku tentang  hadis.
 3. Mahasiswa dapat menjelaskan keistimewaan kitab dan buku tentang hadis.
 4. Mahasiswa dapat menjelaskan penilaian ulama (kritik dan  pembelaan) terhadap isi   kitab dan buku tentang hadis dan penulisnya.

No.

Pokok Bahasan

Sub Pokok Bahasan

1

Macam-macam kitab hadis dilihat dari segi sumber

Kitab hadis al-Mashdar al-Ashly dan al-Mashdar ghair al-Ashliy  (pengertian, ciri-ciri dan contoh)

2

Pembagian kitab hadis dilihat dari segi sistematika, kandungan, dan lain sebagainya

Juz dan Athraf, Al-Muwathha’, Al-Mushannaf, Al-Musnad, Al-Jami’, Al-Mustakhraj, Al-Mustadrak, Al-Sunnan, Al-Mu’jam, Al-Majma’, Al-Zawaid, Al-Shihhah

3

Kitab al-Muwatthha’ Imam Malik

 

 • Mengenal Imam Malik
 • Latar belakang, sitematika penulisan, dan kandungan
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

4

Kitab Shahih al-Bukhari

 

 • Mengenal Imam Bukhari
 • Latar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Keitimewaan dan kitab-kitab syarahnya
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

5

Kitab Shahih Muslim

 

 • Mengenal Imam Muslim
 • Latar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Keitimewaan dan kitab-kitab syarahnya
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

6

Kitab Sunan Abi Daud

 

 • Mengenal Imam Abi Daud
 • Latar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Keitimewaan dan kitab-kitab syarahnya
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulam

7

Kitab Sunan al-Tirmizi

 

 • Mengenal Imam al-Tirmizi
 • Latar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Keitimewaan dan kitab-kitab syarahnya
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

8

Kitab Sunan al-Nasai

 

 • Mengenal Imam al-Nasaii
 • Latar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Keitimewaan dan kitab-kitab syarahnya
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

9

 

Kitab Sunan Ibn Majahi

 

 

 • Mengenal Imam Ibn. Majah
 • Latar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Keistimewaan dan kitab-kitab syarahnya
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

10

 

Kitab Sunan al-Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal

 

 • Mengenal Imam Ahmad Ibn Hanbal
 • Latar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Keitimewaan dan kitab-kitab syarahnya
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

11

Kitab Sunan al-Darimi

 

 

 • Mengenal Imam al-Darimi
 • Latar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Keistimewaan dan kitab-kitabsyarahnya
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

12

Kitab Shahih Ibn Khuzaimah

 

 • Mengenal Imam Ibn Khuzaimah
 • ar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Keitimewaan dan kitab-kitab syarahnya
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

13.

 

 

Kitab Shahih Ibn Hibban

 

 • Mengenal Imam Ibn Hibban
 • Latar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Keitimewaan dan kitab-kitab syarahnya
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

14

Kitab al-Mustadrak Abi Abdullah al-Hakim

 • Mengenal Imam Abi Abdullah al-Hakim
 • Latar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Keitimewaan dan kitab-kitab syarahnya
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

15

 

Kitab Nailul Authar Karya Imam al-Syaukani dan Subulussalam karya Imam al-Shan’ani

 • Mengenal Imam al-Syaukani dan Imam al-Shan’anii Abdullah al-Hakim
 • Latar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Keistimewaan dan kitab-kitab syarahnya
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

16

Buku  Al-Sunnah al-Nabawiyyah Bain Ahl al-Fiqh wa al-Hadits karya Muhammad al-Ghazali dan Kaifa Nata’ammalu Ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah karya Muhammad Yusuf al-Qaradhawi

 • Mengenal Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Yusuf al-Qaraddhawi
 • Latar belakang, sistematika penulisan, dan kandungan
 • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama

 

 

IV. Buku Sumber

 1. Ahmad Umar Hasyim, Al-Sunnah al-Nabawiyah Abi  wa Ulumuha
 2. Muhammad Abi Syuhbah, Fiy Rihab al-Sunnah
 3. Mahmud al-Thahhan, Ushul al-Takhrij wa Dirasat al- Asanid
 4. Muhammad Muhammad Abu Zahw, Al-Hadis wa al-Muhadditsun
 5. Raja’ Musthafa Hazin, A’lam al-Muhadditsin wa Manahijuhun
 6. Rifa’at Fauziy Abd al-Muthalib, Kutub al-Sunnah : Dirasat Tautsiqiyat
 7. Sa’ad ibn Abdullah al-Humaid, Manahij al-Muhadditsin
 8. Al-Syaukkani, Nailul Authar
 9. Al-Shan’ani, Subulus Salam
 10. Muhammad al-Ghazali, Al-Sunnah al-Nabawiyyah Bain ahl al-Fiqh wa al-Hadits
 11. Yusuf al-Qaradhawi, Kaifa Nata’mmal ma’a as-  Sunnah  an-Nabawiyyah