Selamat Datang di Situs Resmi Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an (STAI-PIQ) Sumatera Barat
Manahij Muhadditsin PDF Print E-mail
Written by Admin staipiq   

 

SILABUS BAHASA ARAB I

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PENGEMBANGAN ILMU AL-QUR`AN

 (STAI-PIQ) SUMATERA BARAT


Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

Jenis Mata Kuliah

Konsentrasi    

Program Studi

Jumlah SKS   

Dosen

Asisten Dosen

: Manahij Al-Muhadditsin

: 4352637

: MKK

: Tafsir Hadits

: S.I

: 2

: Muslim, M. Ag

: Adriansyah NZ, S.Th.I, M.A


I. Sinopsis Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang kitab-kitab hadis mu’tamad seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasai, Sunan Ibn Majah, dan buku-buku kontemporer seperti karya Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali

 

II. Kompetensi Utama :

Mahassiswa dapat menguasai para penulis kitab mu’tamad seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasai, Sunan Ibn Majah, dan buku-buku kontemporer seperti karya Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali dan mengetahui berbagai   masalah menyangkut kitab dan buku tentang hadis yang mereka tulis.

 

III. Indikator Kompetensi

  1. Mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang penulisan Kitab dan buku tentang Hadis.
  2. Mahasiswa dapat menjelaskan sistematika penulisan dan    kandungan isi kitab dan buku tentang  hadis.
  3. Mahasiswa dapat menjelaskan keistimewaan kitab dan buku tentang hadis.
  4. Mahasiswa dapat menjelaskan penilaian ulama (kritik dan  pembelaan) terhadap isi   kitab dan buku tentang hadis dan penulisnya.

No.

Pokok Bahasan

Sub Pokok Bahasan

1

Macam-macam kitab hadis dilihat dari segi sumber

Kitab hadis al-Mashdar al-Ashly dan al-Mashdar ghair al-Ashliy  (pengertian, ciri-ciri dan contoh)

2

Pembagian kitab hadis dilihat dari segi sistematika, kandungan, dan lain sebagainya

Juz dan Athraf, Al-Muwathha’, Al-Mushannaf, Al-Musnad, Al-Jami’, Al-Mustakhraj, Al-Mustadrak, Al-Sunnan, Al-Mu’jam, Al-Majma’, Al-Zawaid, Al-Shihhah

3

Kitab al-Muwatthha’ Imam Malik

 

  • Mengenal Imam Malik
  • Latar belakang, sitematika penulisan, dan kandungan
  • Penilaian : Kritik, dan komentar para ulama